GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản dịch vụ nhân lực “
 
CHÍNH TRỰC
Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
 
TÔN TRỌNG
Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.
 
CÔNG BẰNG
Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
 
ĐẠO ĐỨC
Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách
đạo đức.
 
TUÂN THỦ
Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.